Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

«KABONATURA»

Mε την παρούσα πολιτική επεξεργασίας/προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (εφ’ εξής «Πολιτική») παρέχονται πληροφορίες σχετικά με τη συλλογή, αποθήκευση, επεξεργασία και χρήση των προσωπικών σας δεδομένων.

Η εταιρεία «KABONATURA» ή «Εταιρεία» με έδρα στην οδό Κοιμήσεως Θεοτόκου αριθμός 49, στον Άγιο Στέφανο Αττικής προστατεύει και σέβεται τα προσωπικά δεδομένα σας (άλλως «Προσωπικά Δεδομένα ή Δεδομένα») και συμμορφώνεται με το Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016).

Για τυχόν απορίες σας σχετικά με την παρούσα Πολιτική, αλλά και κάθε ζήτημα σχετικό με την επεξεργασία των Δεδομένων σας και την άσκηση των δικαιωμάτων σας, μπορείτε να απευθύνεστε στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (DPO) της Εταιρίας στο τηλέφωνο 210 800 4866 ή στην Δ/νση: οδός Κοιμήσεως Θεοτόκου αριθμός 49, ΤΚ 14565, Άγιος Στέφανος Αττικής, ή στην δ/νση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email): gdpr@kabonatura.com.

Mε την παρούσα πολιτική επεξεργασίας/προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (εφ’ εξής «Πολιτική») παρέχονται πληροφορίες σχετικά με τη συλλογή, αποθήκευση, επεξεργασία και χρήση των προσωπικών σας δεδομένων.

Η εταιρεία «KABONATURA» ή «Εταιρεία» με έδρα στην οδό Κοιμήσεως Θεοτόκου αριθμός 49, στον Άγιο Στέφανο Αττικής προστατεύει και σέβεται τα προσωπικά δεδομένα σας (άλλως «Προσωπικά Δεδομένα ή Δεδομένα») και συμμορφώνεται με το Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016).

Για τυχόν απορίες σας σχετικά με την παρούσα Πολιτική, αλλά και κάθε ζήτημα σχετικό με την επεξεργασία των Δεδομένων σας και την άσκηση των δικαιωμάτων σας, μπορείτε να απευθύνεστε στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (DPO) της Εταιρίας στο τηλέφωνο 210 800 4866 ή στην Δ/νση: οδός Κοιμήσεως Θεοτόκου αριθμός 49, ΤΚ 14565, Άγιος Στέφανος Αττικής, ή στην δ/νση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email): gdpr@kabonatura.com.

1.Λίγα λόγια για την KABONATURA

Η KABONATURA (www.kabonatura.gr) δραστηριοποιείται στην χονδρική πώληση ιατροτεχνολογικών προϊόντων και συμπληρωμάτων διατροφής (παραφαρμακευτικά προϊόντα) σε φαρμακεία και ιατρούς διαθέτοντας την αποκλειστική αντιπροσωπία των προϊόντων της Aboca στην Ελλάδα.

2. Τι είναι τα προσωπικά δεδομένα;

Ο όρος «προσωπικά δεδομένα», αναφέρεται σε πληροφορίες φυσικών προσώπων, όπως ονοματεπώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση, ηλεκτρονική διεύθυνση, τηλέφωνο επικοινωνίας κ.ά., οι οποίες προσδιορίζουν ή μπορούν να προσδιορίσουν την ταυτότητα σας.

3. Τι είναι η Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων;

Κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων, σε Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή σε σύνολα δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως η συλλογή, η καταχώριση, η οργάνωση, η διάρθρωση, η αποθήκευση, η προσαρμογή ή η μεταβολή, η ανάκτηση, η αναζήτηση πληροφοριών, η χρήση, η κοινολόγηση με διαβίβαση, η διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης, η συσχέτιση ή ο συνδυασμός, ο περιορισμός, η διαγραφή ή η καταστροφή.

4. Ποια Δεδομένα συλλέγει η KABONATURA και για ποιους σκοπούς;

Φροντίζουμε να συλλέγουμε μόνο τα απολύτως απαραίτητα Δεδομένα σας, τα οποία είναι κατάλληλα και σαφή για τον σκοπό που προορίζονται. Με εξαίρεση τυχόν Δεδομένων που συλλέγονται από τα Cookies (βλ. περισσότερα Πολιτική Cookies εδώ), τα Δεδομένα που συλλέγει η εταιρεία είναι τα εξής:

Α. Ως προς την τήρηση συμβάσεων προμηθευτών – συνεργατών παροχής υπηρεσιών συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε : Ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο, email, ΑΦΜ , Δ.Ο.Υ., IBAN των Προμηθευτών/Συνεργατών μας.

Β. Για την χονδρική πώληση ιατροτεχνολογικών προϊόντων και συμπληρωμάτων διατροφής (παραφαρμακευτικών προϊόντων) συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε: Ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο, διεύθυνση, email, Α.Φ.Μ., Δ.Ο.Υ. των Προμηθευτών/ Πελατών μας, ήτοι φαρμακοποιών και γιατρών.

Γ. Ως προς την Διαχείριση χρηστών – συστημάτων μηχανογράφησης συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε: Ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο, email, username των Εξωτερικών συνεργατών μας και των προμηθευτών μας.

Δ. Για την προστασία προσώπων και αγαθών συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε δια της βιντεοεπιτήρησης τα βίντεο των επισκεπτών , πελατών και προμηθευτών μας.

Ε. Για την ενημέρωση και επικοινωνία μέσω της ιστοσελίδας μας συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε: 1. Βασικά δεδομένα (π.χ. Oνοματεπώνυμο), 2. Δεδομένα επικοινωνίας: (π.χ. e-mail, τηλέφωνο), 3. Διεύθυνση IP, Cookies των επισκεπτών της εν λόγω ιστοσελίδας.

5. Ποια είναι η νομιμοποιητική βάση επεξεργασίας των Δεδομένων των υποκειμένων;
Συλλέγουμε τα Δεδομένα των πελατών μόνο αν υπάρχει νόμιμος λόγος για την επεξεργασία τους.
Σε κάθε περίπτωση η επεξεργασία θα στηρίζεται σε μία από τις κάτωθι νομιμοποιητικές βάσεις:
α) στη μεταξύ υμών συμβατική σχέση ή στη λήψη μέτρων κατά το προσυμβατικό στάδιο.
β) στη συναίνεσή σας, όπου απαιτείται, όπως για παράδειγμα στην περίπτωση που δεν υπάρχει προηγούμενη συναλλαγή και επιθυμείτε να λαμβάνετε ενημερωτικό δελτίο (newsletter). Μπορείτε να αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή.
γ) στις έννομες υποχρεώσεις της Εταιρείας. Σε ορισμένες περιπτώσεις ενδέχεται να υφίσταται νομική υποχρέωση να χρησιμοποιεί η KABONATURA ή να διατηρεί τα Δεδομένα σας γιατί προβλέπεται ως υποχρέωση από την νομοθεσία, όπως για παράδειγμα τη φορολογική νομοθεσία.
δ) στο έννομο συμφέρον της Εταιρείας.

6. Ποιοι είναι οι αποδέκτες των Δεδομένων;

Πρόσβαση στα Δεδομένα των πελατών έχει το απολύτως απαραίτητο προσωπικό της Εταιρείας, το οποίο έχει δεσμευτεί με τήρηση εμπιστευτικότητας.
Τα Δεδομένα σας ενδέχεται να γνωστοποιηθούν σε συνεργαζόμενες με εμάς εταιρείες τεχνικής υποστήριξης & συντήρησης λογισμικού.
Στα πλαίσια της εκτέλεσης συμβάσεων χονδρικής πώλησης ιατροτεχνολογικών προϊόντων και συμπληρωμάτων διατροφής (παραφαρμακευτικών προϊόντων) μέσω της χρήσης της Εφαρμογής Παραγγελιοληψίας με tablet (SalesRep) για Πωλητές και Ιατρικούς Επισκέπτες ενδέχεται να έχουν πρόσβαση στα δεδομένα σας και οι Συνεργάτες ΙΤ της Εταιρείας SingularLogic & SalesRep, καθώς και η ΑΑΔΕ. Σε περίπτωση ανάκλησης προϊόντος βάση της νομοθεσίας, πρόσβαση τα δεδομένα σας έχει και η εταιρεία Aboca, που είναι η προμηθεύτρια & παρασκευάστρια εταιρία του προϊόντος
Επίσης, η Εταιρεία οφείλει να διαβιβάζει σε φορείς του Δημοσίου και Αρχές προσωπικά δεδομένα των Εργαζομένων κατόπιν νόμιμου αιτήματος αυτών.

7. Πώς χρησιμοποιούμε τα Δεδομένα σας;

Η επεξεργασία των Δεδομένων σας διεξάγεται είτε από το προσωπικό της KABONATURA, είτε μέσω συστημάτων πληροφορικής και ηλεκτρονικών συσκευών από την KABONATURA και κατ’ εξαίρεση από ιατρικούς επισκέπτες, οι οποίοι, έχοντας δεσμευτεί συμβατικά για την τήρηση εμπιστευτικότητας και την προστασία των Δεδομένων σας, διεξάγουν εργασίες που είναι απαραίτητες για την επίτευξη των σκοπών που συνδέονται αυστηρά με τη χρήση του ιστότοπου και την πώληση προϊόντων μέσω του ιστότοπου.
Γενικότερα, τα Δεδομένα σας υποβάλλονται σε επεξεργασία προκειμένου να σας παρασχεθούν οι ακόλουθες υπηρεσίες:
– Παραγγελίες προϊόντων: Η KABONATURA επεξεργάζεται Δεδομένα σας προκειμένου να εκπληρώσει τη συμβατική της σχέση, να διεκπεραιώσει την παραγγελία προϊόντων, να παρέχει υπηρεσίες εξυπηρέτησης πελατών, να συμμορφωθεί με νομικές υποχρεώσεις, να αντικρούσει, εγείρει ή ασκήσει νομικές απαιτήσεις.
– Δημιουργία Λογαριασμού Χρήστη: Η KABONATURA επεξεργάζεται τα Δεδομένα σας προκειμένου να απολαμβάνετε ως καταναλωτές υπηρεσίες αγοράς, αποστολής προϊόντων, καταγραφής ιστορικού παραγγελιών και άλλων ειδικών προνομίων.
– Αποστολή ενημερωτικού δελτίου (newsletter): Η KABONATURA σας παρέχει τη δυνατότητα να επιλέξετε, αν το επιθυμείτε, να ενημερώνεστε στην ηλεκτρονική σχετικά με προωθητικές/ διαφημιστικές ενέργειες που διεξάγει η KABONATURA (π.χ. για νέα προϊόντα στην αγορά, τυχόν προσφορές, λειτουργία νέων καταστημάτων κ.λπ.).
– Επικοινωνία: Η KABONATURA χρησιμοποιεί Δεδομένα σας για να απαντήσει στα αιτήματα/ερωτήματα που υποβάλλετε μέσω της φόρμας επικοινωνίας.

8. Για ποιο σκοπό επεξεργαζόμαστε τα στοιχεία σας;

Συλλέγουμε τα Δεδομένα σας για τον σκοπό παροχής προϊόντων ή/και υπηρεσιών της KABONATURA, μέσω της ιστοσελίδας www.kabonatura.gr ή/και των φυσικών σημείων μας, και ιδίως για:
– τη διαχείριση της πώλησης των προϊόντων ή/και των υπηρεσιών μας, π.χ. την επικοινωνία και ενημέρωση σας σχετικά με τη διαθεσιμότητά τους και την εξέλιξη παραγγελίας σας, την εκτέλεση της παραγγελίας σας, την αποστολή των προϊόντων, τη διαχείριση των οφειλών σας προς την KABONATURA και την πραγματοποίηση επιστροφών.
– την προώθηση προϊόντων μας, την αποστολή ενημερωτικών δελτίων για προϊόντα ή/και υπηρεσίες μας
– τον έλεγχο, βελτίωση και προσαρμογή σε προτιμήσεις και επιλογές σας σχετικά με προϊόντα ή/ και υπηρεσίες μας.
– τη συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις που επιβάλλονται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία π.χ. φορολογική νομοθεσία, οδηγία για το ηλεκτρονικό εμπόριο.

9. Η KABONATURA θα επεξεργαστεί τα προσωπικά σας δεδομένα και για άλλους σκοπούς;

Η KABONATURA δεν θα επεξεργαστεί τα προσωπικά σας δεδομένα για άλλους σκοπούς πέρα από αυτούς που αναφέρονται παραπάνω. Σε περίπτωση που η KABONATURA επιθυμεί να χρησιμοποιήσει τα προσωπικά σας στοιχεία για άλλους σκοπούς, θα το κάνει μόνον αφού σας ενημερώσει σχετικά και λάβει τη σαφή συγκατάθεσή σας.

10. Ποια είναι η νόμιμη βάση επεξεργασίας των Δεδομένων σας από την Εταιρεία;

Η επεξεργασία των Δεδομένων σας διενεργείται σύμφωνα με:
– τους όρους της συμβατικής μας σχέσης, ήτοι της πώλησης προϊόντων,
– τη συναίνεσή σας, όπου απαιτείται,
– τις υποχρεώσεις μας που πηγάζουν από το νόμο (π.χ. φορολογική νομοθεσία, νομοθεσία για το ηλεκτρονικό εμπόριο κ.ά.),
– το έννομο συμφέρον της Εταιρείας μας.

11. Ποιοι είναι οι αποδέκτες των Δεδομένων σας;

Δεν διαβιβάζουμε τα Δεδομένα σας σε τρίτους. Κατ’ εξαίρεση δίδονται Δεδομένα σας, στην εταιρεία ταχυμεταφορών Γενική Ταχυδρομική και Intralink logistics, για να καταστεί δυνατή η αποστολή των εμπορευμάτων σε εσάς.

12. Πώς εξασφαλίζουμε ότι η εταιρεία ταχυμεταφορών σέβεται τα Προσωπικά σας Δεδομένα;

Η Εταιρεία ταχυμεταφορών έχει συμφωνήσει και δεσμευτεί συμβατικά εγγράφως με την KABONATURA:
• να τηρεί εχεμύθεια,
• να μη στέλνει σε τρίτους Δεδομένα χωρίς την άδεια της KABONATURA,
• να λαμβάνει κατάλληλα μέτρα ασφαλείας,
• να συμμορφώνεται με το νομικό πλαίσιο για την προστασία των προσωπικών Δεδομένων και ιδίως τον Κανονισμό 979/2016/ΕΕ (άλλως GDPR) και τον Εφαρμοστικό του Νόμο 4624/2019.

13. Στέλνουμε τα Δεδομένα σας εκτός Ε.Ε.;

Δεν στέλνουμε τα Δεδομένα σας εκτός Ε.Ε. Τα Προσωπικά σας Δεδομένα αποτελούν αντικείμενο αποθήκευσης και επεξεργασίας μόνο εντός Ε.Ε.

14. Για πόσο τηρούμε τα Δεδομένα σας και πότε τα διαγράφουμε;

Διατηρούμε τα Δεδομένα σας για όσο είναι απαραίτητο προκειμένου να σας παρέχουμε τα προϊόντα/ή και τις υπηρεσίες που μας ζητάτε, εκτός αν απαιτείται παράταση του χρόνου αυτού λόγω νομικών αξιώσεων ή εννόμων υποχρεώσεων της KABONATURA.
Η δήλωση συγκατάθεσης σας για αποστολή ενημερωτικού δελτίου (newsletter) τηρείται για όσο χρόνο σας αποστέλλεται newsletter από την Εταιρεία και πάντως όχι περισσότερο από έξι μήνες από τη διακοπή αποστολής του.
Τα Δεδομένα που συλλέγουν τα Cookies, τα διαγράφουμε σύμφωνα με την Πολιτική Cookies.

15. Είναι ασφαλή τα Δεδομένα σας;

Δεσμευόμαστε να διαφυλάσσουμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα. Η με οποιοδήποτε τρόπο επεξεργασία των Δεδομένων σας επιτρέπεται μόνο σε εξουσιοδοτημένα από εμάς πρόσωπα, εργαζόμενους και συνεργάτες μας αποκλειστικά για τους ως άνω αναφερόμενους σκοπούς.
Έχουμε λάβει τα απαραίτητα και κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την ασφάλεια και την προστασία των Δεδομένων σας από κάθε μορφής τυχαία ή αθέμιτη επεξεργασία τόσο σε φυσικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο λογικής ασφάλειας.
Τα εν λόγω μέτρα επανεξετάζονται και τροποποιούνται όταν κρίνεται απαραίτητο.

16.Τι είδους μέτρα εφαρμόζονται για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων;

H KABONATURA λαμβάνει κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την ασφάλεια των δεδομένων και την προστασία τους από τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή, τυχαία απώλεια, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση ή πρόσβαση και κάθε άλλη μορφή αθέμιτης επεξεργασίας.
Ενδεικτικά αναφέρονται ορισμένα από τα μέτρα που εφαρμόζονται:
• Μηχανισμοί αυθεντικοποίησης και πρόσβασης στα συστήματα που επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα μέσω εισόδου στο σύστημα και πρόσβασης στα αρχείων με ισχυρό – δύσκολο password και τακτική αλλαγή του .
• Κρυπτογράφηση των προσωπικών δεδομένων
• Περιορισμός πρόσβασης στα προσωπικά δεδομένα με βάση της αρχής αναγκαιότητας της γνώσης (“need to know”)
• Καταγραφή και έλεγχος των προσβάσεων στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα
• Υλοποίηση συστήματος αποτροπής διαρροής δεδομένων (data leakage prevention system).
• Χρήση μοντέρνων λειτουργικών συστημάτων υπολογιστή και συνεχόμενη ενημέρωσή τους.
• Χρήση λογισμικού προστασίας από κακόβουλο λογισμικό (antivirus).
• Ενεργοποίηση Τείχους Προστασίας (Firewall) στον υπολογιστή.
• Φύλαξη χώρου με σύστημα συναγερμού και κλειδαριά ασφαλείας.
• Φύλαξη των έντυπων αρχείων σε φωριαμούς με κλειδαριές
• Κρυπτογραφημένη αποθήκευση και μεταφορά/διαβίβαση
• Ήπια χρήση καμερών με εμβέλεια του απολύτως απαραίτητου χώρου βίντεοεπιτήρησης

17. Ποια είναι τα δικαιώματα σας;

Έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα:
• Δικαίωμα ενημέρωσης/Διαφάνεια: Έχετε το δικαίωμα να γνωρίζετε ποιος επεξεργάζεται τα δεδομένα σας, ποια είναι αυτά και για ποιον λόγο.
• Δικαίωμα πρόσβασης: Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε δωρεάν πρόσβαση στα Δεδομένα σας.
• Δικαίωμα διόρθωσης: Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τη διόρθωση ανακριβών προσωπικών δεδομένων και συμπλήρωσης ελλιπών στοιχείων σας.
• Δικαίωμα διαγραφής («δικαίωμα στη λήθη»): Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τη διαγραφή Δεδομένων, υπό ορισμένες προϋποθέσεις, όπως όταν τα Δεδομένα δεν είναι πλέον απαραίτητα ή έχετε ανακαλέσει τη συγκατάθεσή σας.
• Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας: Έχετε το δικαίωμα να μας ζητήσετε να περιορίσουμε την επεξεργασία των Δεδομένων σας για όσο χρόνο εκκρεμεί η εξέταση των αντιρρήσεων σας ως προς την επεξεργασία.
• Δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων: Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τη μεταφορά των Δεδομένων σας σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας.
• Δικαίωμα εναντίωσης: Έχετε το δικαίωμα να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των Δεδομένων σας και εμείς θα σταματήσουμε την επεξεργασία τους, αν δεν υφίστανται άλλοι επιτακτικοί και νόμιμοι λόγοι που υπερισχύουν του δικαιώματός σας. Εάν έχετε δηλώσει τη συγκατάθεσή σας για τη συλλογή, επεξεργασία και χρήση των Δεδομένων σας, μπορείτε να ανακαλέσετε, χωρίς αναδρομική ισχύ, την συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή.
Επιπλέον, διατηρείτε το δικαίωμα υποβολής έγγραφης καταγγελίας στην αρμόδια εποπτική αρχή αναφορικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων, δηλαδή στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα Λ. Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα +30 210 6475600, email επικοινωνίας contact@dpa.gr).

18. Πώς μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματα σας;

Για να ασκήσετε τα δικαιώματα σας μπορείτε να μας αποστείλετε σχετικό αίτημα είτε στην έδρα της KABONATURA στην οδό Κοιμήσεως Θεοτόκου, αριθμός 49, Τ.Κ. 14565, στον Άγιο Στέφανο Αττικής είτε στο e-mail gdpr@kabonatura.com.

19. Πότε απαντάμε στα Αιτήματα σας;

Απαντάμε στα Αιτήματά σας δωρεάν χωρίς καθυστέρηση, και σε κάθε περίπτωση εντός (1) ενός μηνός από τότε που θα λάβουμε το αίτημα σας. Αν, όμως, το Αίτημά σας είναι πολύπλοκο ή υπάρχει μεγάλος αριθμός Αιτημάτων σας θα σας ενημερώσουμε εντός του μήνα αν χρειαστεί να λάβουμε παράταση άλλων (2) δύο μηνών εντός των οποίων θα σας απαντήσουμε.
Αν τα Αιτήματα σας είναι προδήλως αβάσιμα ή υπερβολικά ιδίως λόγω του επαναλαμβανόμενου χαρακτήρα τους, η KABONATURA μπορεί να επιβάλει την καταβολή εύλογου τέλους, λαμβάνοντας υπόψη τα διοικητικά έξοδα για την παροχή της ενημέρωσης ή την εκτέλεση της ζητούμενης ενέργειας ή να αρνηθεί να δώσει συνέχεια στο Αίτημα αιτιολογώντας στην απάντησή της προς εσάς.

20. Πού μπορείτε να απευθυνθείτε για την εξέλιξη των Αιτημάτων σας;

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να καλείτε στο 2108004866

21. Κάνουμε χρήση αυτοματοποιημένης λήψης αποφάσεων/ περιλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ κατά την επεξεργασία των Δεδομένων σας;

Η Εταιρεία μας, δεν λαμβάνει αποφάσεις βάσει αυτοματοποιημένης επεξεργασίας των Δεδομένων σας, εκτός από την περίπτωση χρήσης «cookies» στην ιστοσελίδα μας, πάντοτε μετά από ενημέρωση και συγκατάθεση σας στην κατάρτιση προφίλ που, όμως, δεν έχει για εσάς καμία νομική συνέπεια και δέσμευση.

22. Ποιο είναι το εφαρμοστέο δίκαιο κατά την επεξεργασία των Δεδομένων σας από εμάς;

Εφαρμοστέο Δίκαιο είναι το Ελληνικό Δίκαιο, όπως διαμορφώνεται σύμφωνα με το Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων 2016/679/ΕΕ, και εν γένει το ισχύον εθνικό και ευρωπαϊκό νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο για την προστασία προσωπικών Δεδομένων.
Αρμόδια δικαστήρια για τυχόν διαφορές που αφορούν τα Δεδομένα είναι τα Δικαστήρια Αθηνών.

23. Πού μπορείτε να προσφύγετε για να ελέγξετε αν τηρήθηκαν τα δικαιώματά σας;

Έχετε δικαίωμα να υποβάλλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα, τηλ. 210 6475600, contact@dpa.gr), αν θεωρείτε ότι η επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων σας παραβιάζει τον ισχύον εθνικό και κανονιστικό πλαίσιο δίκαιο για την προστασία των προσωπικών Δεδομένων.

24. Πώς θα ενημερωθείτε για τυχόν τροποποιήσεις της παρούσας Πολιτικής;

Ενημερώνουμε την παρούσα Πολιτική όποτε αυτό είναι αναγκαίο. Εάν υπάρχουν σημαντικές αλλαγές στην Πολιτική ή στον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούμε τα Προσωπικά Δεδομένα σας, θα δημοσιεύουμε στην ιστοσελίδα μας την επικαιροποίηση της παρούσας, προτού οι αλλαγές τεθούν σε ισχύ και θα σας ειδοποιούμε με κάθε πρόσφορο τρόπο. Σας ενθαρρύνουμε να διαβάζετε ανά τακτά διαστήματα την παρούσα Πολιτική για να γνωρίζετε πώς προστατεύονται τα Δεδομένα σας.

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης
15/04/2020.